Το Υπουργείο Εργασίας απαντά στην επιστολή της Ένωσης σχετικά με τη χορήγηση Ειδικής Προσαύξησης στους ασφαλισμένους του πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ μετά την ισχύ του Ν. 4387/2016. Εδώ η απάντηση

Συγκεκριμένα το Υπουργείο  αναφέρει  ότι οι ασφαλισμένοι του π. ΤΣΜΕΔΕ, που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα για κύρια σύνταξη μετά την ισχύ του Ν. 4387/2016 θα λάβουν ταυτόχρονα, χωρίς άλλες προϋποθέσεις, και τη δικαιούμενη πρόσθετη παροχή για το χρόνο ασφάλισης που έχουν πραγματοποιήσει στην Ειδική Προσαύξηση μέχρι 31.12.2015