ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ Γ.Ε.ΕΘ.Α.

Για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι γραμμένες  στα ΜΕΕΠ και επιθυμούν την εγγραφή τους στους Ειδικούς Πίνακες των καταλλήλων να εκτελούν έργα ΝΑΤΟ – ΟΧΥΡΩΣΗΣ – ΑΠΟΡΡΗΤΑ.

ΟΔΗΓΙΕΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

Περισσότερες Πληροφορίες: Γ.Ε.ΕΘ.Α.