Το Υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε έγγραφο με το οποίο παρέχει οδηγίες σχετικά με το συμψηφισμό πιστωτικών αποθεματικών με φορολογικές ζημίες παρελθουσών χρήσεων