Το Υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε έγγραφο με το οποίο δίδονται οδηγίες σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες. 

Σημαντικό στάδιο στην εκτέλεση του προϋπολογισμού των Φορέων της Γενικής κυβένρησης είναι η διενέργεια των δημοσιονομικών δεσμέυσεων με την έκδοση των σχετικών αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης από τους αρμόδιους διατάκτες ή τα κατά νόμο εξουσιοδοτούμενα όργανα.

Η έκδοση της απόφασης ανάληψης προηγείται όλων των άλλων διαδικασιών, που προβλέπονται για την πραγματοποίησή της.

Ειδικά για τις δαπάνες που αφορούν στην πραγματοποίηση προμηθειών, παροχής υπηρεσιών και εκετέλεσης δημοσίων έργων, η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης εκδίδεται υποχρεωτικά πριν την υπογραφή της σχετικής διακήρυξης.  

Σε περίπτωση υπερήμερης πληρωμής,  η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης που αφορά στο ποσό των τόκων και η εντολή μεταφοράς και πίστωσης λογαριασμού με την οποία εξοφλείται το ένταλμα πληρωμής της δαπάνης από την οποία απορρέουν οι τόκοι θα πρέπει να πραγματοποιούνται την ίδια ημέρα. Στις περιπτώσεις που απαιτείται προηγούμενη έγκριση για την πραγματοποίηση δαπανών πληρωμής τόκων, η σχετικά απόφαση ανάληψης υποχρέωσης εκδίδεται αμέσως μετά την έγκριση του αρμοδίου οργάνου.

Η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με τη σχετική βεβαίωση του Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών (ΠΟΥ) αναρτάται στο διαδίκτυο και λαμβάνει ΑΔΑ. Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από την ανάρτησή της.

Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, που για οποιοδήποτε λόγο δεν εκτελείται μερικώς ή ολικώς εντός του οικονομικού έτους στο οποίο αναφέρεται ή αν το συμβατικό τίμημα είναι τελικά χαμηλότερο από το αναφερόμενο στην απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, τότε αυτή ανατρέπεται άμεσα κατά το μέρος της  διαφοράς, που προκύπτει από την αφαίρεση του ποσού της απόφασης ανάληψης  υποχρέωσης (δεσμευμένο ποσό) μείον το ποσό του συμβατικού τιμήματος. Για την καλύτερη κατανόηση των προαναφερθέντων   υπάρχουν και συκγεκριμένα παραδείγματα στο σώμα της εγκυκλίου. 

Οι διακηρύξεις, οι αποφάσεις ανάθεσης και οι συμβάσεις που υπογράφονται για λογαριασμό των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης αναφέρουν απαραίτητα τον αριθμό, τη χρονολογία και το μοναδικό αριθμό καταχώρησης στα βιβλία  και στο ΠΣ του φορέα, της σχετικής ανάληψης υποχρέωσης .

Η αναφορά των εν λόγω στοιχείων επί των διακηρύξεων, των αποφάσεων ανάθεσης και των συμβάσεων προβλέπεται ρητά από το ΠΔ 80/2016, η δε παράλειψη αναφοράς τους  συνιστά παράβαση ουσιώδους τύπου που είναι δυνατό να οδηγήσει σε ακυρότητα των εν λόγω πράξεων