Το Υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε οδηγίες σχετικά με την απόσβεση παγίων  περιουσιακών στοιχείων με αποσβέσιμη αξία μικρότερη των 1.500 ευρώ