Το Υπουργείο Οικονομικών με έγγραφό του διευκρινίζει το θέμα της φορολογικής μεταχείρισης εισοδήματος από τεχνικά έργα που αποκτούν μετά την 01.01.2014 τεχνικές επιχεριήσεις που προσδιόριζαν τεκμαρτά τα κέρδη τους για αναληφθέντα έργα μέχρι την 31.12.2006