Δεδομένου ότι από 01.01.2019 εφαρμόζεται η νέα διοικητική και οικονομική ταξινόμηση στη λογιστική και τον κρατικό προϋπολογισμό το Υπουργείο Οικονομικών παρέχει οδηγίες  προς όλους τους φορείς για την υποβοήθηση της διαδικασίας ορθής επιλογής Αναλυτικών Λογαριασμών Εξόδων.

Επισημαίνεται ότι οι φορείς πρέπει να προβούν σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την έκδοση των χρηματικών ενταλμάτων μέχρι την 31.03.2020