Το Υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε έγγραφο που περιλαμβάνει οδηγίες σχετικά με την αναζήτηση ασφαλιστικής ενημερότητας κατά την πληρωμή δημοσίων δαπανών. 

Στο ως άνω έγγραφο, εκτός των άλλων, αναφέρεται ότι δεδομένου ότι η αυταπάγγελτη αναζήτηση ασφαλιστικής ενημερότητας από τις Υπηρεσίες του ΕΦΚΑ δεν είναι μέχρι σήμερα δυνατή για τεχνικούς λόγους, η ασφαλιστική ενημερότητα θα λαμβάνεται ηλεκτρονικά από το λογιστή-πιστοποιημένο χρήστη με χρήση σχετικής ηλεκτρονικής εφαρμογής του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ