Το Υπουργείο Οικονομίας, με έγγραφό του,  διευκρινίζει ότι επιτρέπεται υπό συγκεκριμένους όρους  η αναδρομική διαγραφή επιχειρήσεων από το ΓΕΜΗ, βάσει του άρθρου 74 Ν. 4443/2016 .

Οι διατάξεις αυτές αφορούν σε επιχειρήσεις υπόχρεες εγγραφής στο ΓΕΜΗ, των οποίων ο πραγματικός χρόνος παύσης εργασιών είναι προγενέστερος της 23.11.2016. 

Οι υπόλοιπες επιχειρήσεις, των οποίων ο πραγματικός χρόνος παύσης εργασιών είναι μεταγενέστερος της 23.11.2016 διαγράφονται από το ΓΕΜΗ στην εκάστοτε τρέχουσα ημεορμηνία. 

Τα νομικά πρόσωπα διαγράφονται από το ΓΕΜΗ ακολουθώντας τις διατάξεις του εταιρικού δικαίου, οι δε ατομικές επιχειρήσεις, προσκομίζοντας βεβαίωση διακοπής εργασιών από το TAXIS