Το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης εξέδωσε μία ακόμα εγκύκλιο που παρέχει οδηγίες σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων των εγγράφων που υποβάλλονται στο Δημόσιο.

Επίσης παρέχει οδηγίες σχετικά με την εκ του Νόμου υποχρέωση για τη διενέργεια δειγματοληπτικού ελέγχου.

Συγκεκριμένα ο φορέας που διενεργεί τον έλεγχο οφείλει να επικοινωνεί με την εκδούσα τα έγγραφα αρχή με κάθε πρόσφορο μέσο προκειμένου να επαληθεύει την ακρίβεια των στοιχείων που εμπεριέχονται στα υπό έλεγχο φωτοαντίγραφα.