Το Υπουργείο Εσωτερικών παρέχει οδηγίες προς τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας για το μεταβατικό στάδιο εφαρμογής του νέου θεσμικού πλαισίου των ΦΟΣΔΑ.

Μετά τη δημοσίευση του Ν. 4555/2018 τέθηκαν σε ισχύ οι διατάξεις των άρθρων 225-247 με τις οποίες εκσυγχρονίζεται το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο για την οργάνωση και λειτουργία των ΦΟΣΔΑ με σκοπό την ενίσχυση της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων.

Η κύρια μεταρρύθμιση που επιφέρει το νέο θεσμικό πλαίσιο είναι η κατάργηση της υποχρέωσης συγχώνευσης των υφιστάμενων ΦΟΣΔΑ σε ένα μόνο φορέα ανά περιφέρεια και δίδεται η δυνατότητα στους ΟΤΑ α΄βαθμού να συστήνουν ανά περιφέρεια 1 έως 3 ΦΟΣΔΑ.

Η διαδικασία υπαγωγής στις νέες ρυθμίσεις προβλέπεται σε τρία στάδια, που περιγράφονται διεξοδικά   στο εν λόγω έγγραφο