Ο Υφυπουργός Εργασίας εξέδωσε οδηγίες για την ασφάλιση των προσώπων που αμείβονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών και υπάγονταν,  εκτός των άλλων, στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ και του ΕΤΑΑ.    

Έτσι, εφόσον το εισόδημα πρέρχεται από την άσκηση διαρκούς και όχι ευκαιριακής επαγγελματικής δραστηριότητας και μόνο από την απασχόληση σε ένα ή και δύο πρόσωπα προκύπτει αποκλειστικότητα ως προς το πρόσωπο που αποδέχεται τις υπηρεσίες. 

Επί του εισοδήματος αυτού υπολογίζονται εισφορές ύψους 20% για τον κλάδο κύριας σύνταξης, κατανεμημένο κατά 6,67% σε βάρος του ασφαλισμένου και 13,33% σε βάρος του αντισυμβαλλόμενου.

Αντίστοιχα κατανέμονται οι εισφορές υγειονομικής περίθαλψης και οι εισφορές επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ.

Αντισυμβαλλόμενος λογίζεται ένα ή περισσότερα νομικά πρόσωπα που συνδέονται μεταξύ τους με κοινή επιχειρηματική δραστηριότητα.

Το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών ελέγχεται σε συνάρτηση με τη διάρκεια της σύμβασης μεταξύ των μερών.

¨Ετσι:

Μηχανικός που παρέχει υπηρεσίες σε τεχνική έταιρεία και σε τράπεζα για διάστημα 10 μηνών και εκδίδει ΔΠΥ 20,000 και 10.000 ευρώ , αντιστοίχως, θα πρέπει να υπολογίσει τις εισφορές του ως εξής:

Για την πρώτη, επιμερίζεται το ποσό της αμοιβής στους μήνες που διαρκεί η σύμβαση. Επομένως σε κάθε μήνα αντιστοιχεί αμοιβή 2.000 ευρώ. Επ΄αυτής υπολογίζεται 20% εισφορά για τον κλάδο κύριας σύνταξης (6,67% και 13,33%). 

Για τη δεύτερη, η αντίστοιχη αμοιβή ανέρχεται σε 1000 ευρώ μηνιαίως. Με τον ίδιο τρόπο υπολογίζονται οι εισφορές για τον κλάδο κύριας σύνταξης, περίθαλψης, επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχής.