Το ΙΚΑ εξέδωσε έγγραφο με το οποίο διευκρινίζει τους δύο διαφορετικούς τρόπους που θα διενεργηθεί η καταβολή Δωρόσημου Χριστουγέννων 2015 στους εργατοτεχνίντες οικοδόμους