Ο Πρόεδρος της  ΕΑΑΔΗΣΥ  δίδει έγγραφες οδηγίες για την εφαρμογή της παρ. 2 του αρθρ. 1 Ν. 4250/2014 στις διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών.

Εκτός των άλλων αναφέρει ότι:

«Η κατάργηση της απαίτησης για προσκόμιση πρωτοτύπων ή ακριβών αντιγράφων καταλαμβάνει διακηρύξεις οι οποίες δημοσιεύτηκαν μετά τις 26-6-2014 και αυτές πρέπει να συντάσσονται με βάση τη νέα ρύθμιση. Ειδικά για τις διακηρύξεις δημοσίων έργων, που συντάσσονται βάσει των εν ισχύ πρότυπων τευχών διακηρύξεων υπενθυμίζεται ότι οι αρμόδιες αρχές δύνανται και οφείλουν να προσαρμόζουν τα σχετικά άρθρα του πρότυπου τεύχους διακήρυξης ώστε να είναι απόλυτα συμβατά με τη νέα ρύθμιση της παρ. 2 του αρθρ. 1 Ν. 4250/2014.

Αντίθετα για τις διακηρύξεις οι οποίες δημοσιεύτηκαν πριν την ανωτέρω  ημερομηνία εφαρμοζόμενο καθεστώς αποτελεί η προηγούμενη ρύθμιση, ήτοι οι ειδικότερες διατάξεις που όριζαν την προσκόμιση πρωτοτύπων  ή ακριβών  αντιγράφων..»