Η Διεύθυνση Εταιρειών και ΓΕΜΗ του Υπουργείου Οικονομίας εξέδωσε έγγραφο  με το οποίο παρέχει οδηγίες σχετικά με την έναρξη λειτουργίας του συστήματος ηλεκτρονικής υποβο λής αιτήσεων καταχώρησης στο ΓΕΜΗ και του συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για την έκδοση πιστοποιητικών, αντιγράφων και αποσπασμάτων.