Οδηγίες του Φοροτεχνικού Συμβούλου της Ένωσης προς τα μέλη  σχετικά με την τήρηση βιβλίου τροποποίησης ωραρίου

 

Από τις 7/1/2014 δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (νόμος 4225/2014, άρθρο 14) η τήρηση βιβλίου τροποποίησης ωραρίου.

Κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας εργαζομένων, καθώς και η νόμιμη κατά την ισχύουσα νομοθεσία υπερωριακή απασχόληση καταχωρείται υποχρεωτικά πριν την έναρξη πραγματοποίησής της στο Ειδικό Βιβλίο τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών που τηρείται από τον εργοδότη. Αν διαπιστωθεί, από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, ότι έχει επέλθει τροποποίηση ωραρίου εργασίας εργαζομένου ή ότι εργαζόμενος απασχολείται υπερωριακώς χωρίς η τροποποίηση αυτή ή η υπερωριακή απασχόληση να έχουν καταχωρηθεί κατά τα ανωτέρω στο Ειδικό Βιβλίο τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών επιβάλλονται με πράξη του αρμόδιου οργάνου, σε βάρος του εργοδότη, κυρώσεις, σύμφωνα με τα άρθρα 24 και 28 του ν. 3996/2011  όπως ισχύουν.

Το Ειδικό βιβλίο τηρείται από όλες τις επιχειρήσεις στο χώρο εργασίας.

Είναι αθεώρητο και μπορεί να τηρείται σε κινητά φύλλα. Πρακτικά μπορεί να υπάρχει ένα excel  το οποίο να συμπληρώνεται, να εκτυπώνεται και να υπογράφεται από τον εργαζόμενο σε κάθε τροποποίηση ωραρίου. Από τη στιγμή που γραφεί το βιβλίο μια ημέρα θα πρέπει να μας το γνωστοποιήσετε την επόμενη ώστε να κάνουμε τη σχετική ενημέρωση στο ηλεκτρονικό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.

Αναγράφονται σε ξεχωριστές στήλες:
α) το ονοματεπώνυμο και η ειδικότητα του μισθωτού,
β) η ώρα έναρξης και λήξης του ωραρίου εργασίας,
γ) η τροποποίηση που επέρχεται στο ωράριο εργασίας,
δ) η ημερομηνία πραγματοποίησης της τροποποίησης ή της υπέρβασης του νομίμου ωραρίου,
ε) η ώρα έναρξης και λήξης της υπέρβασης του νομίμου ωραρίου,
στ) η αιτία για την οποία πραγματοποιείται η υπερωριακή απασχόληση,
ζ) η ημερομηνία χορήγησης αναπληρωματικής ανάπαυσης (ΡΕΠΟ), όπου απαιτείται,
η) η υπογραφή του εργαζομένου.

Yπόδειγμα του βιβλίου, προς διευκόλυνση σας σχετικά με τον τρόπο τήρησής του