Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ, κ. Γεώργιος Γιαννούσης, εξέδωσε οδηγίες για την έναρξη υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Οι οδηγίες επικεντρώνονται στις διαδικασίες που θα οδηγήσουν στην προένταξη των έργων, στη βάση κριτηρίων που ικανοποιούν τους κανόνες επιλεξιμότητας των νέων κανονισμών και του εθνικού θεσμικού πλαισίου προκειμένου να διασφαλιστεί η εκ των υστέρων απρόσκοπτη ένταξη και χρηματοδότησή τους.

Οι δράσεις/έργα που είναι δυνατό να χαρακτηριστούν ως εμπροσθοβαρή, προκειμένου να επιδιωχθεί η προένταξή τους, πρέπει να στοχεύουν στις αναπτυξιακές επιλογές του ΕΣΠΑ 2014-2020 και με την υλοποίησή τους να επιτρέπουν την ταχύτερη απορρόφηση των πόρων  της νέας προγραμματικής περιόδου.

Έτσι τα έργα που μπορούν να προεπιλεγούν είναι αυτά που συνάδουν με τις αναπτυξιακές επιλογές του ΕΣΠΑ 2014-2020 και είναι ώριμα προς υλοποίηση, δηλαδή έργα που έχει υπογραφεί η σύμβαση ή βρίσκονται ήδη σε διαγωνιστική διαδικασία ή είναι ώριμα προς δημοπράτηση ή στις περιπτώσεις κρατικών ενισχύσεων και ΕΚΤ είναι ώριμα για δημοσίευση πρόσκλησης.

Η επιλογή και έγκριση των εμπροσθοβαρών έργων καθώς και η παρακολούθηση της υλοποίησης κατά την προενταξιακή φάση, θα ακολουθήσουν τις διαδικασίες του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου που εφαρμόζονται στο ΕΣΠΑ 2007-2013