Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ εξέδωσε εγκύκλιο που παρέχει οδηγίες  για την έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2016 και τον προγραμματισμό δαπανών του ΠΔΕ 2017-2019 καθώς και των επιμέρους Προγραμμάτων των φορέων χρηματοδότησης του ΠΔΕ.

Το ΠΔΕ διακρίνεται σε δύο βασικά υποπρογράμματα, το εθνικό και το συγχρηματοδοτούμενο και στην εγκύκλιο καταγράφονται , εκτός των άλλων, οι προϋποθέσεις ένταξης των έργων ανά πηγή χρηματοδότησης. 

Επίσης δίδονται οι γενικές κατευθύνσεις για την υποβολή των προτάσεων και την έκδοση και έγκριση του ΠΔΕ 2016  καθώς  και του προγραμματισμού για την υποβολή των προτάσεων για το ΠΔΕ 2017-2019