Η ΕΑΑΔΗΣΥ δημοσίευσε την Κατεθυντήρια Οδηγία 17 με τίτλο την ενίσχυση συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, με σκοπό την περαιτέρω εξειδίκευση των οικείων διατάξεων του Ν. 4412/2016 που σχετίζονται με τη δέσμη των νέων δυνατοτήτων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ). 

Επισημαίνεται ότι οι βασικότερες αλλαγές που εισάγονται με το νέο νόμο και αφορούν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)  αποτυπώνονται στις παρακάτω θεματικές ενότητες:

-Προετοιμασία – σχεδιασμός – προκαταρκτική διαβούλευση, προκαταρκτική γνωστοποίηση, όπου, σύμφωνα με την Οδηγία, η υλοποίηση προκαταρκτικών διαβουλεύσεων δίδει τη δυνατότητα ενημέρωσης  στις ΜΜΕ και συνακόλουθα διευκόλυνσης της συμμετοχής τους με την έγκαιρη δημοσιοποίηση των αναγκών της Διοίκησης για έργα, υπηρεσίες και προϊόντα. Επιπλέον δε ενημέρωση παρέχεται με την προκαταρκτική προκήρυξη και την περιοδική ενδεικτική προκήρυξη.

-Κεντρική διαχείριση-συγκεντρωτικές διαδικασίες σύναψης συμβάσεων, όπου σύμφωνα με την οδηγία βασικός παράγοντας ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχεριήσεων είναι η προβλεπόμενη επαγγελματική διαχείριση και οργάνωση των αγορών του δημοσίου μέσω συγκεντρωτικοποίησης των προμηθειών

-Ενίσχυση του ανταγωνισμού-Υποδιαίρεση συμβάσεων σε τμήματα, η οποία προβλέπεται να αξιοποιήσει τις εγγενείς δυνατότητες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ΜΜΕ, με την έννοια της ανάδειξης των συγκριτικών τους πλεονεκτημάτων σε διάφορους τομείς της εν γένει επιχειρηματικής και παραγωγικής τους δραστηριότητας, 

-Υποβολή προσφορών – Ηλεκτρονικά μέσα σύναψης συμβάσεων. Εισάγεται μια νέα ηλεκτρονική τεχνική αγορών, οι ηλεκτρονικοί κατάλογοι, που είναι ένας μορφότυπος για την παρουσίαση και την οργάνωση των πληροφοριών κατά τρόπο κοινό για όλους τους προφέροντες και προσφέρεται για ηλεκτρονική επεξεργασία, π.χ. παρουσίαση προσφορών σε ηλεκτρονικό φύλλο

-Μείωση διοικητικής επιβάρυνσης, αφού μειώνεται η ανάγκη προσκόμισης σημαντικού αριθμού πιστοποιητικών ή άλλων εγγράφων που σχετίζονται με τα κριτήρια επιλογής και τα κριτήρια αποκλεισμού

-Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής και δυνατότητα δανεισμού ικανοτήτων τρίτων. Οι δυνατότητες των ΜΜΕ να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς και να τους ανατίθενται συμβάσεις δημοσίων έργων προσκρούουν, εκτός των άλλων,  στο  μέγεθος των συμβάσεων. Εξαιτίας αυτού, η δυνατότητα των προσφερόντων να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς σε ομίλους που επικαλούνται τις δυνατότητες τρίτων επιχειρήσεων διευκολύνει την πρόσβαση των ΜΜΕ στος αγορές   

-Οικονομική βιωσιμόητα – Υπεργολαβία. Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της  οικονομικής βιωσιμότητας των ΜΜΕ, προβλέπεται η δυνατότητα  απευθείας πληρωμής  του υπεργολάβου, δυνάμει σύμβασης υπεργολαβίας μεταξύ αναδόχου και υπεργολάβου

-Κατ΄αποκλειστικότητα συμβάσεις . Δϊδεται η δυνατότητα στις αναθέτουσες αρχές να παραχωρούν κατ΄αποκλειστικότητα συμβάσεις σε προστατευόμενα παραγωγικά εργαστήρια κλπ

-Διακυβέρνηση- Εποπτεία Μικρομεσαίων επιχεριήσεων. Η επίτευξη του στόχου προβλέπεται να διασφαλιστεί μέσω της εποπτείας των εμπλεκόμενων φορέων και ιδιαίτερα των ΜΜΕ και της καθοδήγησης αυτών μέσω της κατάρτισης εκθέσεων συγκεντρωτικών στοιχείων εκ μέρους των αρμοδίων φορέων