Εκδόθηκαν οι Κανονισμοί της ΕΕ που τροποποιούν τα κατώτατα όρια εφαρμογής των κοινοτικών οδηγιών στις δημόσιες συμβάσεις .

Έτσι: Το κατώτατο όριο  εφαρμογής των κοινοτικών οδηγιών για τα δημόσια έργα ανέρχεται από 01.01.2020 στο ποσό των 5.350.000 ευρώ

Η σχετική Οδηγία της ΕΑΑΔΗΣΥ βρίσκεται εδώ