Εν όψει της Ημερίδας που διοργανώνει  η Ένωση με θέμα τη “Διαχείριση των αποβλήτων που προκύπτουν από την κατασκευή δημοσίων έργων” παραθέτουμε το υφιστάμενο  νομικό πλαίσιο στη χώρα μας, το οποίο  καθορίζεται  από τα κάτωθι νομοθετήματα :

 •  Ν.4001/2011 (ΦΕΚ 179Α/2011)
 •  Ν. 4030/2011 (ΦΕΚ 249Α/2011)
 • Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2011
 •  Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 24 Α/2012) «Ποινική Προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» που ενσωματώνει στο εθνικό δίκαιο την οδηγία-πλαίσιο 2008/98/ΕΕ για τα απόβλητα,
 •  Ν. 4067/2012 για το νέο οικοδομικό κανονισμό (ΦΕΚ 79 Α/2012)
 •  Ν. 4280/2014 για την περιβαλλοντική αναβάθμιση (ΦΕΚ 159Α/2014
 • ΚΥΑ για τα μέτρα και το πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των ΑΕΚΚ(ΦΕΚ 1312 Β/2010)
 • Εγκύκλιο του ΥΠΕΚΑ που παρέχει διευκρινίσεις επί της ανωτέρω ΚΥΑ
 • ΚΥΑ για τα απόβλητα των ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών (ΦΕΚ 2057 Β/2015)
 • Έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων
 • Νεώτερο έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων
 • Απόφαση του ΔΣ του ΕΟΑΝ για τις χρηματικές εισφορές των διαχειριστών ΑΕΚΚ