Η Ένωση με επιστολή της προς τους αρμόδιους Υπουργούς  ζητά να υπολογίζονται και οι μη αναγνωρισμένες υπεργολαβίες και κοινοπραξίες στο τζίρο των  εργοληπτικών επιχειρήσεων κατά τη διαδικασία αναθεώρησής τους στο ΜΕΕΠ, αφού λόγω της οικονομικής κρίσης, οι  περισσότερες εργοληπτικές επιχειρήσεις αδυνατούν  να καλύψουν τα εκ του Νόμου απαιτούμενα μεγέθη για τον κύκλο εργασιών τους