Η Ένωση απέστειλε επιστολή προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με την οποία ζητά να μην καταργηθεί ο δεύτερος βαθμός ενδικοφανούς προστασίας, η αίτηση θεραπείας, που διαχρονικά εφαρμόζεται στο δίκαιο των δημοσίων έργων για την επίλυση διαφορών που ανακύπτουν κατά την εκτέλεση των συμβάσεων δημοσίων έργων. 

Οι παρατηρήσεις της Ένωσης, που  αφορούν στο σχέδιο νόμου με τίτλο “Βελτίωση του συστήματος έννομης προστασίας στο στάδιο της εκτέλεσης των δημοσίων συμβάσεων” κοινοποιήθηκαν και στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών.