Η Ένωση με επιστολή της προς την ΕΑΑΔΗΣΥ επισημαίνει ότι η παρ. 2,3,1. της Κατευθυντήριας Οδηγίας 23 έχει δημιουργήσει μεγάλη αναστάτωση και σύγχυση στις εν εξελίξει διαγωνιστικές διαδικασίες και ζητά   τροποποίησή της ώστε, σύμφωνα με το άρθρο 102 παρ. 2 Ν. 4412/2016, να επιτρέπεται η διευκρίνιση ήδη συμπληρωμένων πεδίων του ΤΕΥΔ και όχι η συμπλήρωση κενών πεδίων αυτού προκειμένου να εφαρμοστεί το πνεύμα και το γράμμα του Νόμου και η αρχή της ίσης μεταχείρισης και να αποτραπεί περαιτέρω ζημία και χρονική καθυστέρηση στις διαγωνιστικές διαδικασίες.