Συνάδελφοι,

η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων σε συνεργασία με το Υπ. Ανάπτυξης κοινοποίησε σε ανοικτή διαβούλευση, σχέδιο νόμου με στόχο την διαμόρφωση ενός ενιαίου πλαισίου σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων προμηθειών και υπηρεσιών.

Το σχέδιο νόμου επιφέρει ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ στα ως σήμερα ισχύοντα στα δημόσια έργα, κυρίως στην διαδικασία ανάθεσης αυτών. Η ΔΕ αποφάσισε στην συνεδρίαση  της 9-1-2014 να προσκαλέσει  τα μέλη της ΠΕΔΜΕΔΕ να υποβάλλουν τις παρατηρήσεις τους με στόχο να διαμορφώσει σε προσεχείς συνεδρίασεις της Διοικούσας Επιτροπής και Αντιπροσωπείας οριστικές θέσεις της Ένωσης επί του σχεδίου νόμου.

Παρακαλούνται τα Μέλη να αποστείλουν τις θέσεις τους στο info@pedmede.gr μέχρι τις 23-1-2014