Η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) απέστειλε στην Ένωση Ενημερωτικό Δελτίο που περιέχει ενδιαφέροντα άρθρα για τα μέλη μας.

Ακόμα γίνεται αναφορά στην επέκταση του πεδίου αρμοδιότητας της ΑΕΠΠ, η οποία πλέον εξετάζει  και διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις που εκδίδονται ή συντελούνται από τις αναθέτουσες αρχές  στο πλαίσιο διαδικασίας σύμβασης η οποία εκκινεί από 01.03.2018 με εκτιμώμενη αξία σύμβασης ανώτερη των 60.000 ευρώ και κατώτερη των κοινοτικών ορίων