Εκδόθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση πρακτικός οδηγός σχετικά με την εργατική νομοθεσία που  έχει σκοπό να παρέχει, σε πρακτικό και διοικητικό επίπεδο και σε εφαρμογή των ειδικών κοινοτικών διατάξεων, ένα έγκυρο εργαλείο για να διευκολύνει τους αρμόδιους φορείς, τους εργοδότες και τους πολίτες της περιοχής να διευκρινίζουν ποιο δίκαιο του κράτους μέλους θα πρέπει να εφαρμόζεται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.

Το άρθρο 76 του κανονισμού 883/20041 απαιτεί από τα κράτη μέλη να επικοινωνούν μεταξύ τους και να προωθήσουν την ανταλλαγή εμπειριών και ορθών διοικητικών πρακτικών για τη διευκόλυνση της ομοιόμορφης εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου. Η αρχή αυτή στηρίζεται στην αρχή της ανταλλαγής πληροφοριών με αποτελεσματικό τρόπο, μεταξύ των θεσμικών οργάνων και την υποχρέωση των πολιτών και των εργοδοτών να παρέχουν ακριβείς και έγκαιρες πληροφορίες. 

 Εδώ ο  πρακτικός οδηγός