Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3586 Β/2014 η απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας που καθορίζει ενιαίο ποσό ετήσιας συνδρομής και ανταποδοτικού τέλους ανά υπηρεσία  για τα μέλη των Επιμελητηρίων.

Έτσι, καταβάλλονται πλέον μικρότερα ποσά ετήσιων συνδρομών,  που αφορούν στις ανταποδοτικές υπηρεσίες των Επιμελητηρίων,ως εξής:

Οι Ανώνυμες Εταιρείες καταβάλλουν ποσό 50-100 ευρώ

Οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης και οι Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές καταβάλλουν ποσό 40-70 ευρώ

Οι ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες καθώς και οι κοινοπραξίες  καταβάλλουν ποσό 30-50 ευρώ

Οι ατομικές επιχειρήσεις καταβάλλουν ποσό 10-20 ευρώ.

Με την ίδια απόφαση προσδιορίζεται και τα ενιαίο τέλος για κάθε ανταποδοτική υπηρεσία των Επιμελητηρίων