Με έγγραφό του το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δίδει πληροφορίες σχετικά με την καταβολή καθυστερούμενων εισφορών στα πιστωτικά ιδρύματα μέσω ΔΙΑΣ καθώς και για τη διαδικασία ρύθμισης οφειλών μέσω διαδικτύου.