Η ενότητα Χρήσιμα – Έντυπα εμπλουτίζεται διαρκώς και με νέα υποδείγματα εντύπων χρήσιμων στην καθημερινότητα του Εργολήπτη Δημοσίων Έργων.

Στην ενότητα αυτή μπορείτε πλέον να βρείτε :

– ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ