Δημοσιεύτηκαν απο την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ Β’ 2897/15-11-2013) τα αναθεωρημένα Πρότυπα Τεύχη Διακηρύξεων (Τύπος Α’ και Β’). Τα Πρότυπα Τεύχη Διακηρύξεων  τίθενται σε ισχύ για τα Δημόσια Έργα των οποίων η Διακήρυξη Δημοπράτησης θα δημοσιευτεί δεκπέντε ημέρες μετά την θέση σε ισχύ της παρούσας απόφασης