Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων δημοσίευσε νέα πρότυπα τεύχη διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών  δημοσίων συμβάσεων έργου, άνω και κάτω των κοινοτικών ορίων, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στα νέα πρότυπα τεύχη αναφέρεται ρητά (αρθρ. 23 παρ. 1) ότι “Όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό υποβάλλεται το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) ή το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) το οποίο υπογράφεται, επί ποινή απόρριψης της προσφοράς, από καθένα από τα ως άνω πρόσωπα”

Η υποχρέωση αυτή αφορά ιδίως:

-Στις ΕΠΕ, τις ΟΕ και τις ΕΕ στους διαχειριστές

-Στις ΑΕ στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και σε όλα τα μέλη του ΔΣ

Το τεύχος Α της  διακήρυξης, για διαγωνισμούς έργων άνω των κοινοτικών ορίων, βρίσκεται εδώ

Το τεύχος Β της  διακήρυξης, για διαγωνισμούς έργων κάτω των κοινοτικών ορίων, βρίσκεται εδώ

Επιπλέον οι κυριότερες αλλαγές που επέρχονται με τα νέα αυτά τεύχη είναι οι εξής: 

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί”  στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (εφόσον διαθέτει).

 Οι προσφορές  υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 18 της  διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.

Για τη συμμετοχή στη διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 παρ. 1.2 έως 1.4 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αρ. 83010/4098/2-8-2017 (ΦΕΚ2710 Β/2017)

Στον ηλεκτρονικό φάκελο προσφοράς περιέχονται:

(α) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής».

(β) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά».

 Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής.

  Από το υποσύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η οποία αποστέλλεται στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και πριν την ηλεκτρονική αποσφράγιση, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στους προσφέροντες τον σχετικό κατάλογο συμμετεχόντων, όπως αυτός παράγεται από το Υποσύστημα.

 Στη συνέχεια, τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού, κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 18 της διακήρυξης,  προβαίνουν σε ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και του υποφακέλου “Οικονομική Προσφορά”.

 Στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Προκηρυγμένου Διαγωνισμού», αναρτάται από την Επιτροπή Διαγωνισμού ο σχετικός κατάλογος μειοδοσίας,  προκειμένου να λάβουν γνώση οι προσφέροντες.

Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει, κατά σειρά μειοδοσίας,σε έλεγχο της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης, βάσει της παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, μέσα από το υποσύστημα.

Για την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας, χρησιμοποιείται από την Επιτροπή Διαγωνισμού η μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 του ν. 4412/2016.

 Όλες οι οικονομικές προσφορές, μετά τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις, καταχωρίζονται, κατά τη σειρά μειοδοσίας, στο πρακτικό της επιτροπής, το οποίο και υπογράφεται από τα μέλη της.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκληρώνει τη σύνταξη και έκδοση του σχετικού πρακτικού με το αποτέλεσμα της διαδικασίας, με το οποίο εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον μειοδότη (ή τη ματαίωση της διαδικασίας), και το υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή η οποία το εγκρίνει.

 Επισημαίνεται ότι αν η αναθέτουσα αρχή θεωρήσει ότι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές, απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 του ν. 4412/2016.

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών,  η αναθέτουσα αρχή δημιουργεί μια ηλεκτρονική πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών, βάσει της λειτουργικότητας «Πρόσκληση Υποβολής Δικαιολογητικών» του υποσυστήματος, προσκαλώντας τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλλει εντός  προθεσμίας …….. ημερών, τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στο άρθρο 23.2 – 23.10.  

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα έγγραφα που απαιτούνται. 

Η διαδικασία ελέγχου των ως άνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή Διαγωνισμού και την ανάρτηση του σχετικού ηλεκτρονικού αρχείου, μέσω της λειτουργίας “επικοινωνία” του υποσυστήματος.

 Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει, μετά την έγκριση του ανωτέρω πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού, στην κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των υποβληθέντων δικαιολογητικών σε κάθε προσφέροντα, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, μέσω του υποσυστήματος.

Μετά την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά , μέσω του συστήματος. Εν συνεχεία κοινοποιείται η απόφαση κατακύρωσης και καλείται ο ανάδοχος να υπογράψει τη σύμβαση. 

Ενστάσεις ή προσφυγές, υποβάλλονται, ομοίως, ηλεκτρονικά