Κατά την Γενική Συνέλευση της FIEC που πραγματοποιήθηκε στις 07 Ιουνίου στις Βρυξέλλες παρουσιάστηκε από τον Πρόεδρο της ΠΕΔΜΕΔΕ και Πρόεδρο του ECF (European Construction Forum) κ. Μιχαήλ Δακτυλίδη μία νέα πρωτοβουλία, σε συνέχεια του Construction 2020  με την ονομασία :

“Construction 2050 – Χτίζοντας σήμερα την Ευρώπη του αύριο”

 ενδιαφερόμενοι φορείς στον τομέα των κατασκευών πιστεύοντας  ότι πρέπει να ενισχυθεί και να συνεχιστεί η πρωτοβουλία «Construction 2020 »  αποφάσισαν να την επεκτείνουν ζητώντας ένα νέο πλαίσιο πολιτικής με τη μορφή της πρωτοβουλίας “Construction 2050 : Χτίζοντας σήμερα την Ευρώπη του αύριο”

Συνοπτικά το νέο αυτό πλαίσιο βασίζεται στις ακόλουθες αρχές :

  • Μια συγκεκριμένη στοχευμένη προσέγγιση του τομέα των κατασκευών, διότι ο ιδιαίτερος χαρακτήρας του απαιτεί μια μοναδική προσέγγιση
  • Ένα προσαρμόσιμο πλαίσιο πολιτικής για την αντιμετώπιση του εξελισσόμενου οικοσυστήματος των κατασκευών και της αναδιάρθρωσης της βιομηχανίας
  • Μια ολιστική προσέγγιση για τη χάραξη πολιτικής για την εφαρμογή συνεκτικών και ισορροπημένων πολιτικών και νομοθεσιών
  • Μια ισχυρή εταιρική σχέση μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, των κρατών μελών και των κοινωνικών εταίρων στον τομέα των κατασκευών και των ενδιαφερομένων φορέων για να κατευθύνει αυτή την αναδιάρθρωση του τομέα με τις πλέον κατάλληλες πολιτικές και εργαλεία.

Για την εφαρμογή αυτών των αρχών σχεδιάστηκε το κοινό όραμα από όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς του κατασκευαστικού τομέα που θα αντιμετωπίσει  τις βασικές προκλήσεις και θα παρουσιάσει συγκεκριμένες προτάσεις .

Η πρόταση αυτή  Construction 2050, Χτίζοντας σήμερα την Ευρώπη του αύριο  είναι διαθέσιμη εδώ.

Το δελτίο τύπου μπορείτε να το δείτε εδώ.