Με πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 41 Α/20-4-2015)  οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης υποχρεώθηκαν  να καταθέσουν τα ταμειακά τους διαθέσιμα προς επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης δύνανται να μεταφέρουν τα κεφάλαιά τους στην Τράπεζα της Ελλάδος για τον ίδιο σκοπό.

Η ισχύς της Πράξης αυτής αρχίζει από 17-3-2015.