Παράταση υποβολής προτάσεων έως 30 Ιουνίου – Στόχος της δράσης, η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας

Από το υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Mεταφορών και Δικτύων ανακοινώθηκε η τροποποίηση του οδηγού του προγράμματος «Μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε ΒΕΠΕ και επιχειρηματικά πάρκα», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 2007-2013» (ΕΠΑΝ ΙΙ), ως προς την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων.

Λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος που παρουσιάζει το πρόγραμμα, σήμερα θα υπενθυμίσουμε τα βασικά του στοιχεία.

Σύμφωνα με το δημοσιευμένο οδηγό, στόχος του προγράμματος είναι:

– η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, μέσα από τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας για τις επιχειρήσεις που θα μετεγκατασταθούν, δεδομένου ότι θα λειτουργούν σε οργανωμένους χώρους, καθώς και

– η αντιμετώπιση των οχλήσεων που δημιουργούν και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι εγκατεστημένες μεταποιητικές επιχειρήσεις εντός αστικού ιστού ή σε άλλες ακατάλληλες περιοχές ή σε περιοχές όπου επιβάλλεται η απομάκρυνσή τους.

Επιλέξιμες επιχειρήσεις

Στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλουν πρόταση υφιστάμενες μεταποιητικές επιχειρήσεις, με ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας πριν από την 1.1.2009, έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον 3 χρόνια λειτουργίας σε επιλέξιμες δραστηριότητες, όπως αυτές προσδιορίζονται στους δημοσιευμένους πίνακες των επιλέξιμων για το πρόγραμμα κλάδων δραστηριότητας. Επίσης θα πρέπει:

– Να έχουν πραγματοποιήσει κύκλο εργασιών άνω των 30.000 ευρώ κατά το τελευταίο οικονομικό έτος 2012 (χρήση 2011) ή άνω των 100.000 ευρώ αθροιστικά κατά τα τελευταία τρία οικονομικά έτη.

– Να είναι εταιρικές επιχειρήσεις (Ανώνυμη Εταιρεία, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρεία ή Ετερόρρυθμη Εταιρεία ή Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών) καθώς ή και Ατομικές Επιχειρήσεις με δραστηριότητα που αντιστοιχεί τουλάχιστον σε έναν από τους επιλέξιμους κωδικούς ΚΑΔ.

– Να υποβάλει μία και μόνο επενδυτική πρόταση, η οποία θα αφορά μόνο έναν τόπο υλοποίησης της επένδυσης για την παραγωγική δραστηριότητα της επιχείρησης.

– Να έχει καταστατική έδρα στην Ελλάδα και κέντρο άσκησης της δραστηριότητάς της μέσα στα όρια της ελληνικής επικράτειας.

– Να μη βρίσκεται υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή καθεστώς συνδιαλλαγής.

– Να μην είναι προβληματική σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παράγραφος 2 σημεία 9, 10 και 11 των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2004/C/244/02.

– Να μην εκκρεμεί σε βάρος της επιχείρησης διαδικασία ανάκτησης, μέρους ή όλου χορηγηθείσας ενίσχυσης, ανεξαρτήτως του καθεστώτος ενίσχυσης στο πλαίσιο του οποίου αυτή χορηγήθηκε καθώς και του χρόνου χορήγησης αυτής.

– Οι δαπάνες του προτεινόμενου έργου να μην έχουν χρηματοδοτηθεί και να μην έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους και να μην έχουν υποβληθεί για ένταξη και να μην υποβληθούν σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους τόσο για το σύνολό τους όσο και για τις επιμέρους ενέργειες.

– Το σύνολο των υποβληθεισών προσφορών των προμηθευτών για την υλοποίηση της επένδυσης να έχει εκδοθεί μετά την ημερομηνία προδημοσίευσης του προγράμματος (14-12-2012).

– Να μην έχει προβεί σε έναρξη του έργου πριν από την προδημοσίευση του προγράμματος. (Δηλαδή η επιχείρηση να μην έχει αναλάβει νομικές δεσμεύσεις -εκτός του προσυμφώνου αγοράς οικοπέδου ή κτιριακών εγκαταστάσεων- να μην έχει προβεί σε παραγγελίες έναντι προκαταβολών, να μην έχουν εκδοθεί προτιμολόγια, τιμολόγια ή δελτία αποστολής, να μην έχουν υπογραφεί συμβάσεις κ.λπ.)

– Να λειτουργεί νόμιμα έχοντας στην επωνυμία της άδεια λειτουργίας για τη δραστηριότητά της ή υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το δεύτερο μέρος και ειδικότερα σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 19 του Ν. 3982/2011 ή σχετικό απαλλακτικό ή διέθετε άδεια λειτουργίας κατά το παρελθόν.

– Να μην έχει λάβει αθροιστικά, σε μία τριετία, επιχορηγήσεις με βάση τον κανόνα De minimis που υπερβαίνουν τις 200.000 ευρώ, για τις δαπάνες τις οποίες θα συμπεριλάβει στο παρόν επενδυτικό της σχέδιο.

– Να διαθέτει ή διαφορετικά δεσμεύεται να υλοποιήσει είτε μέσω του προγράμματος είτε με ίδιες δαπάνες τις κατάλληλες υποδομές οι οποίες ελαχιστοποιούν τα εμπόδια πρόσβασης ατόμων με αναπηρία, ΑμεΑ. Ως υποδομές για τις ανάγκες του παρόντος προγράμματος νοούνται τόσο οι κτιριακές υποδομές όσο και η κατάλληλη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου καθώς και οι ηλεκτρονικές υποδομές.

– Η μετεγκατάσταση να μη γίνεται εντός των ορίων της Περιφέρειας Αττικής παρά μόνο για επιχειρήσεις που η προς μετεγκατάσταση μεταποιητική τους μονάδα υφίσταται εντός των ορίων αυτής.

Προϋπολογισμός

Επισημαίνεται ότι από τις μεταποιητικές επιχειρήσεις εξαιρούνται και δεν δύναται να υποβάλουν αίτηση υπαγωγής ούτε να λάβουν την ενίσχυση της επιχορήγησης οι δραστηριότητες της πρώτης μεταποίησης των προϊόντων του τομέα γεωργίας. Οπως αναφέρεται στον δημοσιευμένο οδηγό, στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται έργα ύψους επένδυσης τουλάχιστον από 30.000 ευρώ έως μέγιστο 400.000 ευρώ.

Με την ολοκλήρωση της επένδυσης θα πρέπει να έχει υλοποιηθεί το εγκεκριμένο οικονομικό αντικείμενο σε ποσοστό τουλάχιστον 50%, το οποίο ως ύψος επένδυσης δεν θα πρέπει να είναι κάτω των 30.000 ευρώ, το έργο να είναι λειτουργικό και να έχει εκδοθεί η άδεια λειτουργίας της επιχείρησης στον νέο χώρο εγκατάστασης αυτής.

Το ποσοστό της δημόσιας χρηματοδότησης για όλες τις δαπάνες ανέρχεται σε ποσοστό 50% για όλη την ελληνική επικράτεια.

Η διάρκεια υλοποίησης – ολοκλήρωσης των εγκεκριμένων έργων δεν μπορεί να ξεπερνά τις 31.3.2015. Αιτήσεις υποβάλλονται έως 30 Ιουνίου 2013.

Επιλέξιμες ενέργειες

Ως επιλέξιμες ενέργειες αναφέρονται στον οδηγό οι ακόλουθες:

Α. Επενδύσεις σε πάγια

– Ανέγερση νέων κτιριακών εγκαταστάσεων.

– Αγορά υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων, διαρρύθμιση και επέκταση αυτών.

– Δημιουργία δικτύων παροχής στον νέο χώρο εγκατάστασης.

– Αναγκαίες ειδικές εγκαταστάσεις οι οποίες είναι απαραίτητες για τη λειτουργία της επιχείρησης στον καινούριο χώρο παραγωγής.

– Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου.

– Προμήθεια και εγκατάσταση τυχόν νέου αναγκαίου παραγωγικού και βοηθητικού εξοπλισμού, εξοπλισμού μηχανοργάνωσης λογισμικού και εξοπλισμού εξοικονόμησης ενέργειας (ΑΠΕ).

Σημειώνεται ότι ο εξοπλισμός κάθε μορφής, για να είναι επιλέξιμος, πρέπει οπωσδήποτε να είναι καινούργιος και σύγχρονης τεχνολογίας, όπως θα προκύπτει από σχετικές βεβαιώσεις, εγγυήσεις και έγγραφα του προμηθευτή.

Β. Αϋλες επενδύσεις

– Ενέργειες μετεγκατάστασης.

– Ενέργειες σχετικές με την υπαγωγή της επένδυσης.

– Ενέργειες σχετικές με μελέτες για την εγκατάσταση των μηχανημάτων στη νέα θέση και την έκδοση της άδειας λειτουργίας στη νέα θέση εγκατάστασης.

Πηγή : Η Καθημερινή