Στο ΦΕΚ 240 Α/2016, όπου δημοσιεύτηκε ο Νόμος 4446/2016,  υπάρχει διάταξη που μεταθέτει το χρόνο έναρξης ισχύος των διατάξεων του Ν. 4412/2016 σχετικά με την έννομη προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων.

Συγκεκριμένα στο άρθρο 50 του ως άνω Νόμου αναφέρεται ότι αντικαθίστανται οι παρ. 7 και 8 του άρθρου 379 του Ν. 4412/2016 ως εξής:

“7. Οι διατάξεις του βιβλίου IV (άρθρα 345 έως 374) για τη δικαιοδοσία και την καθ΄υλη αρμοδιότητα των δικαστηρίων αρχίζουν να εφαρμόζονται από την 31.03.2017.

8 Οι διατάξεις του βιβλίου IV (άρθρα 345 έως 374) διέπουν τις διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλέιψεις οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται μετά την 31.03.2017.”

Έτσι, μετατίθεται για την 31.03.2017 ο χρόνος έναρξης ισχύος των διατάξεων που αφορούν στην έννομη προστασία κατά τη σύναψη των δημοσίων συμβάσεων, αντί της 01.01.2017 και κατά συνέπεια  η σύσταση της Αρχής Εξέτασης των Προδικαστικών Προσφυγών και το δικαίωμα προσφυγής των ενδιαφερομένων  μετατίθεται για την 31.03.2017