Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 4007 Β/2016 η απόφαση του Υπουργού Υποδομών με την οποία μετατίθεται η έναρξη ισχύος του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016 κατά 4 μήνες, ήτοι την 02.04.2017.

Έτσι:

Για έργα σε φάση δημοπράτησης:

-Εφόσον δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη η προκήρυξη, θα προσαρμόζεται κατάλληλα τόσο η προκήρυξη και τα λοιπά τεύχη όσο και οι μελέτες που συνδέονται με την εφαρμογή του ΚΤΣ-2016

-Εφόσον έχει ήδη δημοσιευθεί η προκήρυξη του διαγωνισμού ή αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη, επιτρέπεται κατά τη φάση σύναψης της σύμβασης η επιλογή της εφαρμογής του νέου ΚΤΣ-2016 με κοινή συμφωνία των αντισυμβαλλομένων.

Για έργα υπό εκτέλεση:

Έργα, των οποίων η σύναψη της σύμβασης έχει γίνει πριν την έναρξη υποχρεωτικής εφαρμογής του ΚΤΣ 2016 επιτρέπεται να ολοκληρώνονται σύμφωνα με το ισχύον κατά την υπόψη ημερομηνία σύναψης σύμβασης κανονιστικό πλαίσο (ΚΤΣ 97).

Εφαρμογή του ΚΤΣ 2016 για εναπομένοντα προς κατασκευή αυτοτελή τμήματα του έργου επιτρέπεται μόνο με ρητή συμφωνία των αντισυμβαλλομένων στο πλαίσιο των κείμενων διατάξεων.