Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2578 Β/2015 η απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σύμφωνα με την οποία προσδιορίζονται τα καθήκοντα της Προϊσταμένης Αρχής για τα έργα που εκτελούνται από τη Γενική Γραμματεία Υποδομών. 

Συγκεκριμένα αναφέρονται και προσδιορίζονται επακριβώς  οι αρμοδιότητες του Υπουργού, του Γενικού Γραμματέα, των Γενικών Διευθυντών και των Διευθυντών ως Προϊσταμένη Αρχή στα δημόσια έργα, που εκτελούνται από τη Γενική Γραμματεία Υποδομών