Εκδόθηκε η Εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας για τη μείωση κατά 50% των εισφορών των ασφαλισμένων που έχουν συμπληρώσει 40 χρόνια ασφάλισης.

Μοναδική προϋπόθεση για την υπαγωγή στις ανωτέρω  διατάξεις του άρθρου 39 παρ 13 Ν. 4387/2016  είναι η συμπλήρωση συνολικά 40 ετών ασφάλισης, αυτοτελώς ανά κλάδο ασφάλισης.

Οι ασφαλισμένοι αυτοί κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης στον ΕΦΚΑ ή και στο ΕΤΕΑΕΠ μπορούν να συνεχίσουν την ασφάλισή τους καταβάλλοντας μειωμένη ασφαλιστική εισφορά κατά 50% για τα επόμενα έτη ασφάλισης. Η εισφορά υπέρ υγεινομικής περίθαλψης καταβάλλεται χωρίς μείωση. 

Για αιτήσεις υπαγωγής στη ρύθμιση που έχουν υποβοληθεί από 01.01.2017 και δεν έχουν ακόμα ενεργοποιηθεί, με αποτέλεσμα οι ασφαλισμένοι να έχουν καταβάλλει εισφορές χωρίς μείωση, τα επιπλέον ποσά θα συμψηφιστούν με τις εισφορές επόμενων μηνών.