Συγκροτήθηκαν και οι  Επιτροπές  Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) και Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευών (ΜΕΚ).

Εν αναμονή της δημοσίευσης των αποφάσεων στο ΦΕΚ.