Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 94 Α/2014 ο υπ΄αριθμ. 4258 Νόμος με τίτλο «Διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα-ρυθμίσεις πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις».

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το άρθρο 30 του ως άνω Νόμου ,διότι:

Στην παρ. 1 ορίζεται ότι παρατείνονται μέχρι και τις   30-06-2014 οι βεβαιώσεις  εγγραφής των εγγεγραμμένων επιχειρήσεων  στις τάξεις από 3η  ως και 7η του ΜΕΕΠ, που έχουν ημερομηνία λήξης έως και τις 30-6-2014 ή έχουν πάρει παράταση, εφόσον οι επιχειρήσεις αυτές υποβάλουν σχετικό αίτημα έως και 60 ημέρες από της ψηφίσεως του νόμου αυτού ή έχουν υποβάλλει αίτηση αναθεώρησης.

Στην παρ. 2 ορίζεται ότι μειώνονται οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης για πρόσθετες εγγυήσεις που έχουν κατατεθεί και αφορούν συμβάσεις, των οποίων οι διακηρύξεις έχουν αποσταλεί για δημοσίευση πριν από τις 18-4-2013.

Σύμφωνα με το άρθρο αυτό οι ρυθμίσεις της παρ. 2 του άρθρ. 35 Ν. 3669/08  εφαρμόζονται πλέον και στις εν εξελίξει συμβάσεις δημοσίων έργων.

 Εξαιρούνται οι   περιπτώσεις  που έχει κινηθεί και βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία έκπτωσης του αναδόχου ή έχει οριστικοποιηθεί  ειδική διαταγή.