Ανακεφαλαιωτικοί πίνακες για αποκτήσεις, παραδόσεις αγαθών, λήψεις υπηρεσιών και παρεχόμενων υπηρεσιών για το μήνα Νοέμβριο 2019.