Καταχώρηση στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων για τους υπόχρεους της Ομάδας Α.