Υποβολή δήλωσης και καταβολής φόρου από Εργολήπτες Δημοσίων Έργων του παρακρατηθέντος φόρου 3% για τον μήνα Δεκέμβριο

Υποβολή προσωρινής δήλωσης του φόρου μισθωτών και καταβολής του για τον μήνα Δεκέμβριο. Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν.4172/2013 στο εισόδημα από μισθωτή εργασία περιλαμβάνεται πάσης φύσεως εισοδήματα σε χρήμα ή σε είδος.

Υποβολή δήλωσης και καταβολής του φόρου  για αμοιβές υπηρεσιών (παρακράτηση 20% ) για τον μήνα Δεκέμβριο

Υποβολή ΑΠΔ Κοινών Επιχειρήσεων για τον μήνα Ιανουάριο

Καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών για τον μήνα Ιανουάριο

Υποβολή ΑΠΔ Οικοδομοτεχνικών Έργων για το μήνα Ιανουάριο

Υποβολή ΦΠΑ για όσους τηρούν  διπλογραφικά βιβλία του ΚΦΑΣ για τον μήνα Ιανουάριο

Υποβολή δήλωσης INTRASTAT

Ηλεκτρονική υποβολή αδειών στο ΕΡΓΑΝΗ για το 2019 (Ε11)

Υποβολή ανέκκλητης δήλωσης συζύγων για τον διαχωρισμό των δηλώσεων

Καταβολή ειδικής εισφοράς Διαδικτύου