Υποβολή δήλωσης και καταβολής φόρου από Εργολήπτες Δημοσίων Έργων του παρακρατηθέντος φόρου 3% για τον μήνα ΑΠΡΙΛΙΟ (καταβολή 01/07/2019).

Υποβολή  δήλωσης απόδοσης του φόρου και της Ε.Ε.Α  μισθωτών και καταβολής τους για τον μήνα Απρίλιο . Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν.4172/2013 στο εισόδημα από μισθωτή εργασία περιλαμβάνεται πάσης φύσεως εισοδήματα σε χρήμα ή σε είδος.( καταβολή 01/07/2019).

Υποβολή δήλωσης και καταβολής του φόρου  για αμοιβές υπηρεσιών (παρακράτηση 20% ) για τον μήνα Απρίλιο (καταβολή  01/07/2019).

Καταβολή των Ασφαλιστικών εισφορών του μηνός Μαίου  και Δώρο Πάσχα.

Υποβολή ΑΠΔ Κοινών Επιχειρήσεων για τον μήνα Μάϊο  και Δώρο Πάσχα.

Καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών οικοδομικών  για τον μήνα Μάϊο.

Υποβολή ΑΠΔ Οικοδομοτεχνικών Έργων για το μήνα Μάϊο.

Υποβολή ΦΠΑ για όσους τηρούν διπλογραφικά βιβλία του ΚΦΑΣ για τον μήνα Μάϊο  2019.,

Υποβολή δήλωσης INTRASTAT.

Πληρωμή ΕΦΚΑ Απριλίου 2018 και ΕΤΕΑΕΠ Μαίου και δόσεων  για το 2017 και το 2018.

Καταβολη ασφαλιστικών εισφορών μεσω ΑΠΔ στον ΕΦΚΑ για αμοιβές Διαχειριστών ΟΕ-ΕΕ ΚΑΙ ΕΠΕ.

Υποβολή και πληρωμή φόρου διαφήμισης υπέρ του ΕΔΟΕΑΠ.