Ανακεφαλαιωτικοί πίνακες για αποκτήσεις, παραδόσεις αγαθών, λήψεις υπηρεσιών και παρεχόμενων υπηρεσιών για το μήνα Οκτώβριο 2019.