Υποβολή δήλωσης και καταβολής φόρου  από εργολήπτες έργων του παρακρατηθέντος φόρου 3% για τον μήνα Οκτώβριο

Υποβολή προσωρινής δήλωσης του φόρου μισθωτών και καταβολής   για τον μήνα Οκτώβριο. Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν.4172/2013 στο εισόδημα από μισθωτή εργασία περιλαμβάνεται πάσης φύσεως εισοδήματα σε χρήμα ή σε είδος.

Υποβολή δήλωσης και καταβολής  του φόρου  για αμοιβές υπηρεσιών (παρακράτηση 20% ) για τον μήνα Οκτώβριο.

Καταβολή των Ασφαλιστικών εισφορών του μηνός Νοεμβρίου

Υποβολή ΑΠΔ Κοινών Επιχειρήσεων για τον μήνα Νοέμβριο

Υποβολή ΑΠΔ Οικοδομοτεχνικών Εργων για το μήνα Νοέμβριο.

Υποβολή ΦΠΑ για όσους τηρούν  διπλογραφικά βιβλία του ΚΦΑΣ για τον μήνα Νοεμβρίου  2019

Υποβολή INTRASTAN ON LINE περιόδου Νοεμβρίου 2019

Προσαρμογή ελαχίστου κεφαλαίου για τις ΑΕ βάσει του 4548/2018

Υποβολή δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενου φόρου από Μερίσματα – Τόκους – Δικαιώματα περιόδου Οκτωβρίου

Καταβολή ειδικής εισφοράς διαδικτύου  για το μήνα Νοέμβριο