Ανακεφαλαιωτικοί πίνακες για αποκτήσεις και παραδόσεις αγαθών, λήψεις υπηρεσιών και παρεχόμενων υπηρεσιών για το μήνα Μάιο.

Υποβολή δήλωσης παρακρατούμενων φόρων από Μερίσματα – Τόκους – Δικαιώματα.