Καταχώρηση στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων της Ομάδας Β.