Υποβολή Συμφωνητικών μέσω του TAXIS για περίοδο από 01/07/2019 – 30/09/2019
Υποβολή Δηλώσεων βραχυπρόθεσμης διαμονής για τον προηγούμενο μήνα