Η Διεύθυνση Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης του Υπουργείου Εργασίας εξέδωσε οδηγίες για την πρόληψη της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων κατά το θέρος.

Επισημαίνεται, εκτός των άλλων, η υποχρέωση των εργοδοτών για το σχεδιασμό και τη λήψη των αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για τη μείωση της έκθεσης των εργαζομένων σε θερμικά επιβαρυμένο εργασιακό περιβάλλον