Η Ένωση απέστειλε επιστολή προς την ΕΑΑΔΗΣΥ ζητώντας το άνοιγμα λογαριασμών και σε άλλες Τράπεζες πλην της Εθνικής για την απόδοση της κράτησης υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων