Μετά από παρέμβαση της  Ένωσης για αντικειμενικότητα και διαφάνεια στην πληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών των Δήμων προς τους εργολήπτες (αρ. πρωτ. επιστολής ΠΕΔΜΕΔΕ 1171/24.05.2016) δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1932 Β/2016 η  απόφαση  του Aναπληρωτή  Υπουργού  Οικονομικών κ. Γεωργίου  Χουλιαράκη  με την οποία  καθορίζονται με αντικειμενικά κριτήρια  οι διαδικασίες για τη μεταφορά πιστώσεων από τον κρατικό προϋπολογισμό προς τους φορείς της Κεντρικής και της Γενικής Κυβέρνησης προκειμένου να εξοφλήσουν τα χρέη προς τους  τρίτους και κατ΄ επέκταση  προς τους εργολήπτες δημοσίων έργων.

 

Η απόφαση προσδιορίζει ως ληξιπρόθεσμες τις υποχρεώσεις που δεν έχουν πληρωθεί μετά την πάροδο 90 ημερών από την ημερομηνία υποχρέωσης εξόφλησης.

 

 

Έτσι, οι φορείς της Κεντρικής Διοίκησης οριστικοποιούν το σύνολο των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους, στο τέλος του μήνα πριν από την υποβολή αιτήματος μεταφοράς πιστώσεων και καταρτίζουν με ευθύνη του προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών αναλυτική κατάσταση με τις υποχρεώσεις αυτές. Στην κατάσταση αυτή αποτυπώνονται οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις κατά χρονολογική σειρά, ανάλογα με το χρόνο δημιουργίας τους και σύμφωνα με τα σχετικά παραστατικά.

 

 

Οι φορείς υποβάλλουν στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, μέσω της αρμόδιας ΓΔΟΥ:

α) Αίτημα μεταφοράς πιστώσεων, συνοδευόμενο από αναλυτική έκθεση αιτιολόγησης, και μηνιαίο πλάνο απορρόφησης της αιτούμενης πίστωσης.

β) Έγγραφες βεβαιώσεις του προϊσταμένου της ΓΔΟΥ για την πλήρωση των προβλεπόμενων προϋποθέσεων και για την πιστή  εφαρμογή των διατάξεων περί αναλήψεως υποχρεώσεων και την αποφυγή δημιουργίας νέων ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων.

 

Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους αξιολογεί τα αιτήματα, σε συνδυασμό με το συνολικό χρηματοδοτικό προγραμματισμό και τις δημοσιονομικές συνθήκες. Οι πιστώσεις οι οποίες κρίνονται αναγκαίες, μεταφέρονται από τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών σε ειδικούς φορείς του τακτικού προϋπολογισμού των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης που έχουν συσταθεί ή συστήνονται για το σκοπό αυτό. Η μεταφορά πιστώσεων  μπορεί  να πραγματοποιείται σταδιακά, ανάλογα με την αξιολόγηση του αιτήματος.

 

Μετά την ολοκλήρωση της μεταφοράς των πιστώσεων, οι φορείς της Κεντρικής Διοίκησης προβαίνουν στην εξόφληση των σχετικών ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων κατά προτεραιότητα. Η εξόφληση γίνεται με αύξουσα χρονολογική σειρά (προηγούνται οι παλαιότερες υποχρεώσεις), η οποία μπορεί να ανατρέπεται μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) όταν αφορούν σε  δικαστικές αποφάσεις οι οποίες είναι εκτελεστές,

β) όταν προβλέπονται ποινές και πρόστιμα σε περίπτωση καθυστέρησης, όπως τόκοι υπερημερίας κ.λπ.,

γ) όταν αφορούν στην αντιμετώπιση επιτακτικών και επειγουσών αναγκών.

 

Σε κάθε περίπτωση δεν εξοφλούνται ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις επόμενου έτους πριν από την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του προηγούμενου κάθε φορά έτους, εκτός εάν υφίστανται κωλύματα νομιμότητας για την εξόφλησή τους.

Οι λοιποί φορείς της Γενικής Κυβέρνησης οριστικοποιούν το σύνολο των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, στο τέλος του μήνα πριν από την υποβολή αιτήματος επιχορήγησης και καταρτίζουν αναλυτική κατάσταση με τις υποχρεώσεις αυτές. Στην κατάσταση αυτή αποτυπώνονται οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις κατά χρονολογική σειρά, ανάλογα με τον χρόνο δημιουργίας τους και σύμφωνα με τα σχετικά παραστατικά.